Historie obce

Historie obce v datech

Při pohledu do dávné historie a dochovaných písemností se dovídáme

Při pohledu do dávné historie a dochovaných písemností se dovídáme, že při vzniku našeho venkova vyrůstá kolem roku 1200 u řeky Jizery slovanské osada zvaná Lúka. Toto původní pojmenování vzešlo od okolní rozlehlé luční krajiny. V pozdějších letech dostává Lúka jméno Loukov, který byl již v těchto letech velmi zámožnou osadou. Zpočátku zde byl dvůr – v místech č.p. 36 (u Koťátků) a z něho pak povstávaly ostatní statky a chalupy.

Náves


1225

V tomto roce byl Loukov darován Bolemilou Bavorovou řádu Jahanitů v Dubě, později přešel na řád cisterciátů a poté v dobách husitského revolučního hnutí na královskou korunu.

1344

Kolem tohoto roku byla započata stavba kostela, fary č.p. 5 a pastušiny č.p. 13. Přesto, že Loukov byl osadou zámožnou, nebyl nikdy panským sídlem a tudíž také neměl podíl na veřejných událostech, z nichž by mohla vzejít nějaká historická znamenitost.

1436

Král Zikmund postupuje Loukov Bohušovi z Kováně se sídlem na Frydštejně a po jeho smrti ho dostává do zástavy od krále Jiřího Hynek z Valdštejna.

1528

Loukov kupuje Jan z Vartenberka, při čemž v této době (1565) jeho syn Adam započal se stavbou Svijanského zámku a k němu spolu s ostatními vesnicemi připojuje i Loukov. Tento spojený majetek pak předává svému synovi Janovi. Po jeho smrti získává sivijanské panství Joachym Ondřej Šlik (oženil se s vdovou po Vartenberkovi), ale z majetku se dlouho netěšil, neboť byl popraven v r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Znovu ovdovělé Voršile zůstaly Svijany, jež byly jejím dřívějším věnem a přilehlé statky byly zkonfiskovány. Ty později odkoupil Albrecht z Valdštejna, vévoda Frýdlandský. V té době dochází i k přejmenování dvora Mařenského na Dařenice.

1813

Toho roku bylo přikročeno ke stavbě mostu přes Jizeru, který sloužil až do roku 1930. Před tím v těchto místech byly pouze lávky.

1820

Odprodává Frant. Adam z Valdštejna panství Svijany (ke kterému byl navíc v r. 1740 přikoupen zámek Sychrov) knížeti Rohanovi.

V těchto letech zachvátil Loukov velký požár, kterému padla za oběť fara, věž kostela a dvě stavení bratří Najmanů. O dva roky později dochází k přestavbě svijanského zámku a v Loukově k rekonstrukci Šlikovské hrobky, která byla vyprázdněna a upravena pro Rohany.

1830

Byla velká povodeň, která pobořila most a Loukov musel čekat až do roku 1834, kdy byl postaven nový. O dva roky později byla znovu postavena i vyhořelá věž u kostela.

1870

Dochází k výstavbě cukrovaru v Dařenicích, který však v r. 1906 kupují bratři Hyblerové a celý objekt přestavují na textilní továrny.

1878

Založen v Loukově „Dobrovolný spolek hasičů“.

1922

Dochází v obci k výstavbě vodovodu a elektrifikaci.

1945

V této době žilo v Loukově zhruba 480 obyvatel. Většina z nich nacházela obživu v zemědělství.

1952

Dochází k založení Jednotného zemědělského družstva v Loukově.

1961

Došlo ke sloučení JZD Loukovec, Loukov, Sezemice a Koryta, později pak k tomu přibilo JZD Drahotice, Sovenice, Ouč a Chocnějovice.


Obec Loukov - sph.cz